Od 8.6.2023 prebieha vek Chaos IV.
Je tu prítomných 0 z 26 hráčov


Pravidlá veku

Pravidlá veku popisujú fungovanie a organizáciu hry počas veku. Sú tu určené podmienky pre víťazstvo a spôsoby, ktorými sa možno k víťazstvu dopracovať.


I. Základné pojmy
 1. Vek - časový úsek od začiatku po koniec jednej hry. Na začiatku veku sa herný systém vynuluje.


 2. Štát - spoločenstvo hráčov, ktoré vystupuje v hre spoločne. Je prezentované vládou, má svoj názov a farbu.


 3. Občianstvo - určuje príslušnosť hráča k štátu. Súčasne je možné byť občanom iba v jednom štáte. Občianstvo je možné získať, stratiť alebo sa ho vzdať. Hráč bez občianstva sa nazýva neobčan.


 4. Sektor - časť herného plánu (mapy), ktorá je ďalej nedeliteľná. Môže byť buď vo vlastníctve štátu alebo neutrálny (bez vlastníka). Vlastník sektora je identifikovaný v hernom systéme (detail sektora).


 5. HW - domovský svet (home world) je označenie základného sektora hráča resp. štátu. HW je vlastnosť, nie vlastníctvo!


 6. HW hráča - je sektor, v ktorom sa nachádza stanica hráča.


 7. HW štátu - označuje sektor, ktorý je z hľadiska pravidiel pre štát podstatný. Hráč po zapojení do veku má HW podľa HW štátu do ktorého sa prihlásil. V jeden sektor môže byť HW max. pre jeden štát.


 8. Útok na HW - je útok na sektor, ktorý je HW určitého štátu za podmienky, že tento sektor vlastní štát, ktorému je HW.


 9. OL - ochranná lehota je časový úsek, počas ktorého má štát v OL ochranu na základe pravidiel.II. Ciele veku a víťazstvo
 1. Ciele veku a víťazstvo závisia na type veku. Typy veku sú nasledovné:

  1. Štandardný - klasický vek
   Pre tento vek platia všeobecne nasledovné pravidlá:

   • Ciele veku si vyberajú štáty ľubovolne bez oznamovania, pričom za splnenie cieľov získajú daný počet bodov.

   • Dĺžka trvania veku, ak Kruh TM neurčí inak, je 2 mesiace.

   • Vek končí uplynutím stanoveného času.

   • Vek vyhrá štát, ktorý má na konci veku najviac bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet dosiahnutých bojových bodov.

   • Nevyhodnocuje sa kompletné poradie štátov. Vek má len víťaza a ostatní sú porazení.

   • Štáty nie je možné zničiť.

   • Štáty si nastavujú vzťahy podľa vlastného uváženia.

   • Počas veku je možné získať občianstvo iného štátu a zakladať štáty, ak Kruh TM neurčí inak.

   • Pri cieľoch, ktoré si vyžadujú plniť danú podmienku určitý čas (napr.: udržať územie 2 dni), štát vyhlási začiatok pokusu o splnenie podmienky na Politickom fóre. Daná podmienka musí byť naplnená na začiatku a na konci danej lehoty, nevyhodnocuje sa počas lehoty (počas lehoty teda nemusí byť naplnená).


  2. Špecifický vek

   • Cieľ určia TM špecificky a to pre každý štát a zároveň určia dĺžku veku vrátane iných špeciálnych pravidiel a podmienok, ktoré budú pre vek platiť.


 2. Zoznam cieľov a ich podmienky, zisk bodov:

  • C1. Diktatúra
   - štát dobyje HW iného štátu pričom splní dobrovoľnú podmienku pri útoku na HW počas zahájenia útoku: 3 body
   - štát dobyje HW iného štátu bez splnenia dobrovoľnej podmienky: 2 body
   - štát môže získať body najviac z dvoch dobytí HW toho istého štátu
   - dobyť HW jedného štátu so ziskom bodov je možné maximálne trikrát (za ďalšie dobytia HW štátu sa body už nezískavajú)

  • C2. Dominancia sily
   - štát dobyje HW 3 rôznych štátov bez ohľadu na spôsob dobytia: 5 bodov
   - ide o jednorázový zisk bodov

  • C3. Dominancia územia
   - štát udrží svoje územie - daný počet sektorov počas 2 dní
   25% sektorov: 1 bod
   35% sektorov: 2 body
   45% sektorov: 3 body
   55% sektorov: 5 bodov
   - ide o jednorazový zisk bodov v rámci daného počtu sektorov - štát môže splniť daný cieľ s daným územím iba raz za vek (raz 35%, raz 45% atď.)

  • C4. Dominancia bojovej aktivity
   - štat získa za každých 30.000 bojových bodov 2 body
   - štát získa body vždy v rámci daného míľnika - 30 tis., 60. tis. atď. Ak štát už body získal a body stratí odchodom hráča k neobčanom, zisk platí, avšak ďalšie body získa štandardne - dosiahnutím daného míľnika

  • C5. Dominancia ekonomiky
   - štát udrží 2 dni najvyššie UU HDP na hráča: 2 body
   - ide o jednorazový zisk bodov

  • C6. Individuálna dominancia
   - občan štátu ma najlepší ekonomický rozvoj podľa štatistík, štát získa: 1 bod
   - ide o automatický zisk bodov, pričom daný ekonomický rozvoj sa kontroluje a zisk bodov sa udeľuje vždy k 1. a 15. dňu mesiaca (štatistiku len v ekonomickej časti vidí iba Kruh TM)
   - jeden štát môže spolu získať maximálne 2 body

  • C7. Dominancia aktivity
   - každý štát dostane od TM rovnaký zoznam úloh s podmienkami. Štáty si zo zoznamu vyberú jednu úlohu do päť dní od začiatku veku (lehota končí na piaty deň o polnoci a výber nahlási zodpovednému TM)
   - za splnenie úlohy štát získa: 3 body
   - ide o jednorazovú úlohu (nie je možné žiadať opakovane)


 3. Nahlasovanie splnenia cieľov

  Štáty sú povinné nahlásiť splnenie cieľa Kruhu TM v prípade cieľov C1, C2 a podľa podmienok aj C7.


III. Útok na HW
 1. Útočiť na HW štátu je možné iba vtedy, ak daný štát nie je v ochrannej lehote. Štát - zadávateľ útoku pri zadávaní útoku nemusí splniť žiadnu podmienku, avšak pri splnení dobrovoľnej podmienky získa viac bodov v prípade úspešného útoku. Dobrovoľná podmienka: štát vlastní počas zahájenia útoku aspoň dva sektory v okruhu jedného skoku od HW obrancu.


 2. Hráč bez občianstva má zakázané zadávať útok v HW štátu.


 3. Za útočníka sa považuje iba štát, ktorý začal útok.


 4. Zúčastniť sa útoku na akejkoľvek strane môžu všetky štáty a aj hráči bez občianstva ľubovoľne.


 5. Po úspešnom útoku na HW útočník, ako aj všetci hráči zapojení na strane útočníka, do 24 hodín od skončenia útoku opustia HW.


 6. Po neúspešnom útoku na HW štátu (útočník nezíska sektor), môže útočník ako aj štáty zúčastnené na strane útočníka začať ďalší útok na HW štátu až po uplynutí 3 dní od tohto neúspešného útoku.IV. Ochranná lehota (OL)
 1. OL začína plynúť od momentu jej potvrdenia na PF zo strany TM. TM OL potvrdzuje po ukončení úspešného útoku na HW štátu.


 2. Štát, ktorý má OL získať, môže túto skutočnosť vo vlastnom záujme oznámiť TM (aj počas útoku alebo po útoku).


 3. V prípade, že po úspešnom útoku na HW štátu nebola zničená ťažba, štát získa OL v trvaní 7 dní. V prípade zničenej ťažby OL trvá 10 dní.


 4. Sektory, ktoré spadajú pod OL sú HW štátu a sektory vzdialené 1 skok od HW tohto štátu. Počas OL je systémovo nastavená možnosť útočiť v týchto sektoroch len pre štát, ktorý je v OL. Ostatné štáty/hráči majú možnosť útoku zablokovanú - a to od momentu potvrdenia OL zo strany TM až do uplynutia posledného dňa OL (o polnoci).


 5. Od momentu potvrdenia OL zo strany TM je zakázané zo strany iných hráčov/štátov premiestňovať stanicu hráča alebo posielať ťažbu do sektorov spadajúcich pod OL, búrať stanice alebo skokové brány v týchto sektoroch. V prípade, že títo hráči majú stanicu alebo ťažbu v sektoroch OL, sú povinní ju do 12 hodín od potvrdenia OL premiestniť.


 6. Ak sa v momente začiatku OL nachádzajú v HW štátu (alebo tam letia a let už nie je možné zastaviť) plavidlá hráča, ktorého štát nespadá pod danú OL, je hráč povinný v lehote 12 hodín od začiatku OL HW opustiť. V iných sektoroch, ako je HW štátu v OL, je pohyb plavidiel dovolený.


 7. V prípade nedodržania povinností môže štát v OL požiadať TM o presun/premiestnenie stanice/ťažby/plavidiel.


 8. Pokiaľ sa v sektoroch spadajúcich pod OL nachádza HW iného štátu, tak v tomto sektore sa OL neaplikuje. Ostatné povinnosti platia štandardne.


 9. Ak sektory v OL v čase potvrdenia zo strany TM vlastní niekto iný, tak TM prepíše vlastníctvo sektora v lehote 24 hodín od potvrdenia na PF.


 10. V prípade, ak v HW štátu prebieha v čase potvrdenia OL útok, ktorý začal pred potvrdením OL iný štát ako je vlastník HW, do útoku sa po potvrdení OL nemôžu pridávať žiadne ďalšie plavidlá zo strany útočníka.V. Sektor Babylon 5 (B5)
 1. Sektor b5 je neutrálny sektor. Všetci môžu cez sektor voľne prelietať a zdržovať sa v ňom, nikdy nemôže spadať pod OL akéhokoľvek štátu.


 2. Žiaden hráč v sektore b5 nemôže mať svoju stanicu a ani ťažbu s výnimkou hráčov bez občianstva. Kapacita sektora a indexy sú prispôsobené možnosti ťažby neobčanov.


 3. V sektore je zablokovaná možnosť útočiť a to približne prvý mesiac prebiehajúceho veku (+-5 dní). Odblokovanie a umožnenie útoku vykonajú TM v danom rozmedzí bez oznámenia.


 4. Pravidlá sektora b5 platia všeobecne pre každý vek, ak TM neurčia pre daný vek inak.VI. Záver
 1. Je zakázané pri útokoch umelo získavať výhody alebo možnosti dané systémom hry (napr. umelo navodzovať podmienky naplnenia OL, alebo umelo - fingovanými útokmi - získavať bojové body a podobne).


 2. Je zakázané, aby si alianční partneri preberali sektor HW za akýmkoľvek účelom, ak je pôvodným vlastníkom štát, ktorý tam má HW.


 3. Ťažba v sektore s HW iného štátu je zakázana pokiaľ tento štát existuje.


 4. Výklad pravidiel poskytuje kruh TM na vytvorenom fóre alebo admin fóre. Takýto výklad je záväzný.


 5. Sankcie určuje kruh TM v závislosti od závažnosti. Individuálne sankcie sú predovšetkým pokuty pre hráčov vo forme straty TMK alebo surovín, prípadne podľa uváženia TM. Sankcie pre štáty môžu byť predovšetkým v rovine zákazu.


 6. Vyhlásenia na PF musia byť jednoznačné. Odporúčame uviesť označenie aj znenie bodu pravidiel, na ktorý sa odvolávate.Vygenerované za 0,026 sekúnd. SQL[12]: 0,014 sekúnd. Verzia: 3.3
Nie, my sme boli porazení. Nezastavili sme ich, oni sa zastavili sami. Chcel by som vedieť, do pekla, prečo?
Sinclair (The Gathering)