Od 8.6.2023 prebieha vek Chaos IV.
Je tu prítomných 1 z 23 hráčov


Pravidlá súvisiace s občianstvom a štátmi

Pri zapojení do veku si vyberáš (alebo je ti určený) štát, za ktorý budeš hrať. Tým automaticky získaš občianstvo tohto štátu. O občianstvo je možné prísť alebo sa ho vzdať. Takisto sa da požiadať o občianstvo v inom štáte alebo si vyhlásiť vlastný štát. Na tejto stránke nájdeš pravidlá, ktorými sa pri týchto situáciach treba riadiť.


I. Strata občianstva
 1. Hráč môže o občianstvo prísť:
  1. z vlastnej vôle,
  2. rozhodnutím vlády štátu (v prípade Kolónie Drakhov rozhodnutím všetkých občanov štátu) formou ankety. Člen vlády štátu (splnomocnenec u Drakhov) zašle o tomto rozhodnutí poštu TM. TM majú moderačné právo - môžu žiadosť zamietnuť s uvedením dôvodu zamietnutia,
  3. zničením štátu v zmysle pravidiel veku (zničením štátu prechádzajú všetci občania k neobčanom).


 2. Po strate občianstva podľa bodu 1. písmena A) a B) má hráč:
  - povinnosť do 48 hodín presunúť svoju stanicu mimo HW svojho bývalého štátu. Tejto povinnosti ho môže zbaviť vláda dotyčného štátu,
  - zákaz po dobu 48 hodín od straty občianstva útočiť na akékoľvek plavidlá a na ťažbu a to aj v prípade, že sa v tejto lehote stane občanom iného štátu.


 3. Ak si hráč v zmysle bodu 2 svoju stanicu nepresunie, môže vláda dotyčného štátu požiadať TM o presun stanice hráča mimo HW. V takom prípade nové umiestnenie stanice určí TM.II. Získanie občianstva
 1. Získať nové občianstvo je možné v prípade, ak to nezakazujú pravidlá veku pri niektorých cieľoch, alebo pravidlá veku dané v špecifickom veku. Hráč sa dohodne s vládou štátu, či mu občianstvo udelí a za akých podmienok.


 2. Žiadateľ o občianstvo:
  - musí byť bez občianstva,
  - musí mať potrebné množstvo TM kryštálov,
  - nemôže mať svoju stanicu v sektore HW iného štátu s výnimkou toho, v ktorom žiada o občianstvo,
  - musí mať plavidlo (nie stíhač) v sektore, kde sa nachádza aspoň jedno plavidlo (nie stíhač) akéhokoľvek občana štátu, do ktorého chce vstúpiť.


 3. Hráč napíše žiadosť o zmenu občianstva do pošty TM, pričom uvedie: štát, ktorého občianstvo chce získať a sektor, v ktorom sa nachádza jeho plavidlo v zmysle bodu 2.


 4. Pokiaľ vláda súhlasí s udelením občianstva, jej najvyšší predstaviteľ pošle poštu o tejto skutočnosti TM, ktorý žiadosť hráča vybavuje.


 5. Hráč môže získať občiastvo zvoleného štátu len vtedy, ak nebude prekročený limit hráčov na zvolený štát. Ak nebude táto podmienka splnená, žiadosť bude zamietnutá.III. Založenie nového štátu
 1. Nový štát môžu založiť len hráči bez občianstva, najmenej však traja. Musia byť splnené tieto podmienky:
  - v sektore, ktorý sa má stať domovským (HW), musia mať už vopred presunutú svoju stanicu minimálne 3 zakladajúci hráči,
  - žiadny zakladajúci hráč nesmie mať stanicu v HW iného štátu,
  - v sektore, ktorý sa má stať domovským (HW), musí byť aspoň 1 plavidlo (nie stíhač) niektorého zo zakladajúcich hráčov,
  - zakladajúci hráči musia mať k dispozícii aspoň 1 TM kryštál


 2. Žiadosť o založenie nového štátu podáva za všetkých zakladajúcich hráčov len jeden z nich (nimi poverený) po vzájomnej dohode týchto hráčov (odporúča sa vytvorenie na to určeného osobného fóra), pričom uvedie:
  - mená ostatných zakladajúcich hráčov
  - sektor, ktorý sa stane ich oficiálnym domovským sektorom (HW)
  - nazov novovznikajúceho štátu
  - návrh farby nového štátu (nie je pre TM záväzná)
  - politický systém novovznikajúceho štátu (výber podľa politických systémov klasických štátov)
  - dôvod založenia štátu
  - 2 štátne technológie - obe v rámci rovnakého vybraného štátu


 3. Kruh TM má právo žiadosť zamietnúť, ak uzná dôvody založenia za neopodstatnené (aby nevznikalo veľké množstvo štátov).


 4. Za výber HW nového štátu, ako aj za všetky následky spojené so založením nového štátu zodpovedajú hráči sami. Nový štát nemá nárok na žiadnu ochranu od TM.


 5. O založení nového štátu informuje ostatných hráčov TM a to na Politickom fóre. Štát môže a nemusí informovať o umiestnení jeho HW.


 6. Zakladanie nových štátov môže byť v niektorých vekoch zakázané. Pozri pravidlá aktuálneho veku.IV. Zánik štátu
 1. Štát, ktorého počet občanov klesne pod 3, sa považuje za zaniknutý. Pre účely pravidiel veku sa štát považuje za zaniknutý až po uplynutí lehoty 2 dní od vyhlásenia TM o zániku štátu na Politickom fóre.


 2. Zvyšní občania prídu o občianstvo.V. Zmena HW štátu
 1. Vláda štátu môže požiadať TM (zašle poštu) o zmenu HW sektora za splnenia týchto podmienok:
  - vo zvolenom sektore sa nachádza aspoň polovica staníc všetkých aktívnych hráčov štátu
  - zvolený sektor je vo vlastníctve štátu a neprebieha tu vojna
  - štát, ktorý žiada o zmenu, je vlastníkom svojho aktuálneho HW sektora a v sektore neprebieha boj


 2. O podaní žiadosti o zmenu HW musí vláda informovať na PF. Zmena HW je platná potvrdením zo strany TM. Štát môže aj nemusí informovať aj o sektore, ktorý sa stal novým HW.Vygenerované za 0,009 sekúnd. SQL[12]: 0,004 sekúnd. Verzia: 3.3
Ak Vás to poteší, môžem im poslať bedňu ovocia.
por. Takashimova G'Karovi (The Gathering)